Drejtoria Juridike dhe e Prokurimeve Publike

DREJTOR: Ndue VATHI
  LINDUR ME: 18.08.1961, në Fishtë, Lezhë

  

KONTAKT: juristi@lezha.gov.al 

 

 ARSIMI: 1976-1980: Ka mbaruar Shkollën e Mesme të Gjuhëve te Huaja " Asim Vokshi" Tiranë;

               1981-1985: Ka mbaruar Fakultetin e Histori- Filologjisë, dega Gjuhë Ruse Tiranë (me shkëputje nga puna);

                1993-1994: Ka mbaruar Fakultetin e Drejtësisë ( pa shkëputje nga puna ) . I diplomuar si Jurist me datë 11.07.1994 

 EKSPERIENCË PUNE:

01.03.2016 e në vazhdim: Dr. i Zyrës Juridike dhe të Prokurimeve Publike
05.01.2014-01.03.2016: Avokat në studion ligjore "FISHTA" pranë Dhomës së Avokatisë Lezhë
06.01.2009-21.10.2013: Regjistrues në ZVRPP Lezhë
05.01.2008-01.01.2009: Avokat pranë Dhomës së Avokatisë Lezhë
03.10.2000-15.10.2007: Kancelar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lezhë
01.10.1993-15.05.2000: Ndihmësgjyqtar në Gjykatën e Rrethit Lezhë
1992-1993: Drejtor i shkollës së Mesme të Përgjithshme Blinisht, Lezhë
1985-1992: Mësues në Shkollën e Mesme të Përgjithshme Blinisht, Lezhë

1980- 1981: Mësues në Shkollën 8-vjeçare Kalivaç, Lezhë ( në stazh)

 

GJUHËT E HUAJA:

Gjuhë Ruse - e folur dhe e shkruar shumë mirë;

Gjuhë Italiane - e folur mjaftueshëm, e shkruar mirë

 

TRAJNIME DHE KUALIFIKIME:

Menaxhimi në organizata - HARRY T.FULTZ COMMUNITY COLLEGE;

Prokurimet publike - FMI/EAST - WEST MANAGEMENT INSTITUTE;

Kryetar - kancelar si një skuadër e vetme - FMI/ EAST - WEST MANAGEMENT INSTITUTE (EWMI);

Dëshmi kompjuteri - WINDOWS - WORD - EXCEL;

Ka fituar titullin e avokatit me liçencë nr.3272

 

REFERENCAT:

Për të gjithë periudhën që ka punuar në gjykatë dhe si regjistrues në ZVRPP Lezhë, puna dhe rezultatet janë të dokumentuara në ZQ Tiranë dhe në Drejtorinë e Organizimit Gjyqësor (e cila ka dosjen personale) pranë Ministrisë së Drejtësisë.  


MISIONI:

  1. Sigurimin e zbatimit të ligjshmërisë në praktikën e vendimmarrjes së Këshillit të Bashkisë, aktet administrative të nxjerra nga Kryetari i Bashkisë dhe në të gjithë veprimtarinë administrative të bashkisë, dhënjen e ndihmës juridike të gjitha drejtorive dhe sektorëve që janë në juridiksionin e Bashkisë Lezhë.
  2. Trajtimin dhe zgjidhjen brenda kuadrit të kompetencave, kërkesat dhe ankesat e qytetarëve që i drejtohen për zgjidhje Drejtorisë Juridike. Kur për zgjidhjen e kërkesave nevojiten të dhëna nga zyrat e tjera të Bashkisë do realizohet bashkëpunimi në trajtimin e problemit.
  3. Organizimin dhe menaxhimin e punës për realizimin e prokurimeve publike në bashkëpunim me strukturat përkatëse të Bashkisë.
  4. Përfaqëson institucionin ose strukturat e bashkisë në proceset gjyqësore të të gjitha niveleve, ku ato janë apo bëhen palë, me autorizim të Kryetarit të Bashkisë apo të Këshillit Bashkiak.
  5. Relaton pranë Kryetarit të Bashkisë Lezhë në çdo kohë mbi ecurinë e punës së drejtorisë problemet e ndryshme, mënyrën e zgjidhjes së tyre, proçedurat e prokurimit dhe problemet e hasura gjatë zbatimit të tyre.


Informacion për proçedurat e prokurimit apo proçedurat konkuruese të konçesionit /partneritetit publik privat, përkatësisht sipas
parashikimeve të ligjit nr. 9643, datë 20.12.2006,“Për prokurimin publik”, dhe të ligjit nr. 125/2013, “Për konçesionet dhe partneritetin publik privat”, që kryhen për llogari të autoritetit publik.

Kliko këtu për legjislacionin e plotë në lidhje me prokurimin publik

Regjistri i realizimit të prokurimeve publike për vitin 2014

Regjistri i parashikimeve të prokurimeve publike për vitin 2015

Regjistri i realizimit të prokurimeve publike për vitin 2015

Regjistri i parashikimeve të prokurimeve publike për vitin 2016

Regjistri i realizimit të prokurimeve publike për vitin 2016

 

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe