Drejtoria Juridike dhe e Prokurimeve Publike

DREJTOR: Ndue VATHI
Lindur me 18.08.1961 ne Fishte, Lezhe

KONTAKT: financa@lezha.gov.al

ARSIMI:

1976-1980: Shkolla e Mesme e Gjuheve te Huaja - Tirane
1981-1985: Fakulteti i Histori-Filologjise, Dega Gjuhe Ruse.

1993-1994: Fakulteti I Drejtesise, Tirane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKSPERIENCE PUNE:

MARS 2016 e ne vazhdim: Dr. i Zyres Juridike dhe te Prokurimeve Publike
2014-2016: Avokat
2009-2013: Regjistrues i ZVRPP
2007-2008: Avokat
2000-2007: Kancelar - Gjykata Mirdite
1993-2000: Ndihmes gjyqtar - Gjykata Lezhe
1991-1993: Drejtor i shkolles Blinisht
1985-1991: Mesues shkolla e Mesme Blinisht


MISIONI:

  1. Sigurimin e zbatimit te ligjshmerise ne praktiken e vendimmarrjes se Keshillit te Bashkise, aktet administrative te nxjerra nga Kryetari i Bashkise dhe ne te gjithe veprimtarine administrative te bashkise, dhenjen e ndihmes juridike te gjitha drejtorive dhe sektoreve qe jane ne juridiksionin e bashkise Lezhe.
  2. Trajtimin dhe zgjidhjen brenda kuadrit te kompetencave, kerkesat dhe ankesat e qytetareve qe i drejtohen per zgjidhje Drejtorise Juridike. Kur per zgjidhjen e kerkesave nevojiten te dhena nga zyrat e tjera te Bashkise do realizohet bashkepunimi ne trajtimin e problemit.
  3. Organizimin e menaxhimin e punes per realizimin e prokurimeve publike ne bashkepunim me strukturat perkatese te Bashkise.
  4. Perfaqeson institucionin apo strukturat e Bashkise ne proceset gjyqesorete te gjitha niveleve, ku ato jane apo behen pale, me autorizim te Kryetarit te Bashkise apo te Keshillit Bashkiak.
  5. Relaton pranë Kryetarit të Bashkise në çdo kohë mbi ecurinë e punes se drejtorise problemet e ndryshme, menyren e zgjidhjes se tyre, si dhe proçedurave të prokurimit dhe problemet e hasura gjatë zbatimit të tyre.


Informacion për procedurat e prokurimit apo procedurat konkurruese të koncesionit /partneritetit publik privat, përkatësisht, sipas
parashikimeve të ligjit nr. 9643, datë 20.12.2006,“Për prokurimin publik”, dhe të ligjit nr. 125/2013, “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”, që kryhen për llogari të autoritetit publik,.

Kliko ketu per legjislacionin e plote ne lidhje me prokurimin publik

Regjistri i realizimit te prokurimeve publike per vitin 2014

Regjistri i parashikimeve te prokurimeve publike per vitin 2015

Regjistri i realizimit te prokurimeve publike per vitin 2015

Regjistri i parashikimeve te prokurimeve publike per vitin 2016

Regjistri i realizimit te prokurimeve publike per vitin 2016

 

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe