Drejtoria e Burimeve Njerezore

DREJTOR: Lindita PALI

LINDUR ME: 14.09.1977

Kontakt: palilindita@yahoo.com

ARSIMI:

2015-2017 E drejta civile dhe tregtare, Kolegji Universitar "Wisdom"

2009-2012: Drejtesi, Kolegji Universitar "Wisdom"

1997-2001: Dega Gjuhe Letersi - Universiteti i Shkodres "Luigj Gurakuqi"

 

EKSPERIENCE PUNE:

03.06.2017- deri tani: Drejtoreshe e Burimeve Njerezore, Bashkia Lezhe

31.08.2015-03.08.2017: Drejtoreshe, Qendra e Zhvillimit Ditor

01.06.2014-31.08.2015: Specialiste, komuna Shenkoll

16.12.2005-22.11.2013: Pergjegjese administrate, Prefektura e Lezhes

01.09.2002-15.12.2005: Mesuese, shkolla 9 vjeçare "Gjergj Kastrioti"


05.11.2001-31.08.2002: Mesuese, shkolla e Mesme e Pergjithshme "Hydajet Lezha"

 

GJUHET E HUAJA:

Anglisht: Degjimi-B2, Leximi-B2, E folur-B2.

AFTESI KOMUNIKIMI: Oratori, aftesi per te qene persuazive.

AFTESI MENAXHIMI: Kompetenca organizative dhe lidershipi. Puna ne grup, thelbesore per te patur rezultate te larta.

AFTESI PUNE: Korrektese, ambicie dhe aftesi bashkepunimi.

 

TRAJNIME DHE KUALIFIKIME:

04.10.2016: Perkatesia dhe Integriteti Gjinor ne Politikat Publike, United Population Fund;

12.09.2012: E drejta per informim, Instituti i Trajnimit te Administrates Publike;

20.04.2016: Organizimi dhe Funksionimi i Institucioneve te Bashkimit Europian, Partner Training Center;

20.04.2016: Mbrojtja e te dhenave personale, Partner Training Center;

20.04.2016: Te drejtat e njeriut, Partner Training Center;

20.04.2016: Ndermjetesimi ne zgjidhjen e mosmarreveshjeve. Partner Training Center;

20.04.2016: Menaxhim modern i burimeve njerezore, Partner Training;

20.08.2003: Trajnim per mesues. Korpusi i paqes, Shqiperi.  

 

 • Ka si funksion kryesor te ofroje ne perputhje me legjislacionin dhe politikat lokale te deklaruara e votbesuara nga komuniteti, sherbimet njerezore si ato qe lidhen me personelin dhe praktikat e rekrutimit per ne administraten e Bashkise dhe ne aspektin e mirëadministrimit te detyres funksionale nga çdo punonjes i administrates dhe institucioneve vartese.
 • Kjo drejtori krijon premisa dhe kushte qe administrata te realizoje sherbimet baze ndaj komunitetit në përputhje me legjislacionin, me politikat e zhvillimit, vendimet e Keshillit Bashkise, udherat dhe urdheresat e dala nga Kryetari i Bashkise.
 • Pergatit infrastrukturen ligjore, per fillimin e procedurave per rekrutimin e punonjesve te rinj ne administraten e Bashkise.
 • Merr masa dhe organizon punen, per trajnimin dhe kualifikimin e personelit, duke i dhene prioritet punonjesve te rinjë, ne sektorë te ndryshem te Bashkise.
 • Nepermes sektoreve te veçante si protokolli dhe arkivi, ka pergjegjesine te ruaj, administroje dhe arkivoje dokumentacionin zyrtar qe hyn apo prodhohet nga punonjesit e Bashkise.
 • Krijon kushte dhe mundëson takimet e Kryetarit te Bashkise, me persona zyrtare dhe komunitetin e interesuar, per takime me rendesi publike (zyrtare) dhe vetjake.
 • Pergjigjet per problemet e mbarevajtjes se sherbimeve logjistike brenda Bashkise; Nenshkruan kontrata lidhur me sherbimet qe ofron kjo drejtori punonjesve te administrates ne raport me te tretet.
 • Evidenton problematiken e dites dhe ndihmon ne shmangjen e faktoreve subjektiv qe pengojne ecurine e proceseve normale ne sherbim te komunitetit dhe detyrave te ngarkuara.
 • Propozon projekte, per permiresimin e punes, per ngritjen e nivelit teknik dhe administrativ te punonjesve dhe ofron mundesi, per kualifikim e shkembim pervoje me njesi homologe dhe institucione trajnuese, brenda e jashte vendit.
 • Harton rregulloren e Bashkise dhe nxit e asiston hartimin e rregulloreve te institucioneve vartese, ne baze te kompetencave ligjore dhe pervojes se punes te çdo sektori.
 • Pergatit, administron dhe pasuron ne menyre permanente dokumentacionin e personelit te administrates dhe institucioneve vartese.

Nivelet e pagave per Ekzekutivit dhe Nepunesit e tjere

 
 
 

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe