Drejtoria e Finances dhe Buxhetit

MISIONI:

 • Perpilon dokumentacionin e nevojshem per hartimin e projekt-buxhetit.
 • Kontrollon zbatimin e buxhetit.
 • Rregjistron te gjitha detyrimet e institucionit.
 • Drejton e organizon punen e sektoreve ne perputhje me aktet ligjore e nenligjore.
 • Perfundon korrespondencen me Institucione te tjera per problemet qe mbulon Drejtoria.
 • Ne perputhje me detyrat funksionale u cakton detyra specialisteve, ndjek dhe analizon zbatimin e tyre.
 • Nepermjet analizave, seminareve, interpretimeve shkresore dhe verbale te akteve normative, ligjore dhe nenligjore, kontrollit direkt dhe nepermjet specialisteve, ndihmon ne aftesimin profesional te punonjesve qe merret me administrimin e fondeve buxhetore.
 • Informon eprorin direkt ne periudha te caktuara dhe ne cdo rast te kerkuar prej tij per plotesimin e problemeve te dala ne realizimin e buxhetit.
 • Propozon masa per shkeljet te disiplines buxhetore ne instancat perkatese sipas ligjeve ne fuqi.
 • Ben transferimin e fondeve ne favor te ketyre ndermarrjeve.
 • Pergatit dokumentacionin per realizimin e buxhetit te vitit financiar te mbyllur dhe e paraqet nepermjet eprorit direkt per miratim ne Keshillin Bashkiak.
 • Koordinon punen me drejtorite e tjera te Bashkise lidhur me kerkesat per fonde dhe ia paraqet eprorit direkt per ndryshime ne buxhetin e vitit ushtrimor.
 • Organizon dhe drejton punen per ruajtjen dhe administrimin e vlerave materiale dhe monetare.
 • Kontrollon ligjshmerine e financimeve te investimeve qe realizohen nga Institucioni.
 • Ndjek zbatimin e ligjshmerise ne ruajtjen, dokumentimin, qarkullimin dhe administrimin e vlerave monetare e materiale. Ne koordinim me drejtorite e tjera evidenton kerkesat per fonde investimesh dhe i paraqet ne instancat e duhura ligjore.

 

 

Buxheti 2017 dhe PBA 2017-2019

Buxheti 2016

Buxheti gusht-dhjetor 2015

Investimet ne infrastrukture per vitin 2014

Pasqyrat e buxhetit për vitin 2014

Buxheti i vitit 2014 per Bashkine Lezhe

Pasqyrat e buxhetit për vitin 2013

Buxheti i vitit 2012 për Bashkinë Lezhë

Buxheti i vitit 2011 për Bashkinë Lezhë

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe