Drejtoria e Mireqenies Sociale dhe Rinise

DREJTOR: Jak PJETRI
Lindur ne Gryke me 16.03.1960
Kontakt: perkrahja sociale@lezha.gov.al

ARSIMI:

Fakulteti i Shkencave Shoqerore, Dega Histori - Gjeografi

EKSPERIENCE PUNE:

Tetor 2016 e ne vazhdim : Dr. i Mireqenies Sociale dhe Rinisë, Bashkia Lezhe
Prill 2006 - dhjetor 2013 : Kryetar i Deges se Administrimit dhe Personelit
shtator 1997 - Prill 2006: Mesues ne Shkollen e Mesme Zejmen
dhjetor 1996 - Shator 1997: Sekretar ne komunen Kolsh
Shtator 1993 - dhjetor 1996: Inpektor arsimi ne Komunen Kolsh

  • Për të realizuar transparencën e duhur me qytetarët dhe për të rritur cilësinë e shërbimeve ndaj tyre, Bashkia Lezhe ju vë në dijeni se për Janar-Maj 2012 eshte akorduar një fond prej 12 188 milion lekësh nga fondet e deleguara nga Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta për ...
  • Drejtoria e Ndihmës Ekonomike dhe e Përkujdesit Shoqëror ka në fokus të veprimtarisë së saj individë, familje dhe grupe të marxhinalizuar duke synuar integrimin dhe gjithpërfshirjen e tyre në komunitet...

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe