Kriteret per marrjen e lejes se shfrytezimit

Dokumentet për pajisjen me certificate përdorimi bazuar ne Neni 27/2 , VKM nr.693, dt. 02.10.2019:

1. Dokumentet që duhet të paraqesë aplikuesi për pajisjen me certifikatë përdorimi janë, si më poshtë vijon:

a) Kërkesa për certifikatë përdorimi, sipas formatit të aplikimit të përcaktuar në sistemin e-leje, e nënshkruar elektroniksht;

b) Autorizim me prokurë nga zhvilluesi për aplikantin (nëse zhvilluesi dhe aplikuesi janë subjekte të ndryshme), ose autorizim i pajisur me nënshkrim elektronik nëse aplikuesi është subjekt shtetëror;

c) Procesverbali i kolaudimit, I hartuar nga kolaudatori/grupi i kolaudimit, i shoqëruar me licencën/licencat përkatëse, brenda afatit të vlefshmërisë;

ç) Deklarata e përputhshmërisë nga subjekti/subjektet që kanë kryer punimet;

d) Relacioni teknik i mbikëqyrësit/mbikëqyrësve, mbi zbatimin e të gjitha disiplinave të punimeve të ndërtimit, shoqëruar nga licencat përkatëse, brenda afatit të vlefshmërisë;

dh) Aktet e kontrollit të fazave të ndërtimit ose akti përmbledhës për të gjitha fazat e kontrollit;

e) Situacioni përfundimtar i punimeve;

ë) Aktet përkatëse (procesverbal, akt miratimi, akt kolaudimi, akt teknik etj.), të lëshuara nga shoqëria “Ujësjellës-Kanalizime” sh.a., Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, institucionet kompetente për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin, si dhe ato për menaxhimin e mbetjeve urbane;

f) Leja e ndërtimit shoqëruar me planvendosjen e miratuar;

g) Projekti arkitektonik i miratuar dhe projekti “as build” (i zbatuar);

gj) “Projekti për mirëmbajtjen e objektit”, i cili të përmbajë edhe afatet e kontrollit periodik në intervale kohore të përcaktuara, të gjendjes së të gjitha sistemeve përbërëse, sipas disiplinave përkatëse të zbatimit të punimeve;

h) Certifikimi i montimit të ashensorëve dhe inspektimi final;

i) Policën e sigurimit të përgjegjësisë së ndërtuesit për dëmtime të objektit të përfunduar;

j) Fotografi të objektit në të gjitha orientimet;

k) Kontrata e nënshkruar ndërmjet zhvilluesit dhe shoqërisë/shoqërive ndërtuese, shoqëruar me licencën përkatëse;

l) Kontrata e nënshkruar, ndërmjet zhvilluesit dhe mbikëqyrësit/mbikëqyrësve të punimeve, shoqëruar me licencën përkatëse.

2. Për rastet e zhvillimeve komplekse në kompetencë të KKT-së, sekretariati teknik i KKT-së mund të përcaktojë dokumente shtesë nga ato të përmendura në pikën 1, të këtij neni, në varësi të objektit për të cilin kërkohet certifikata e përdorimit.

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe