Leje Aktiviteti

A.Çertifikata e transportit mall dhe udhetaresh:

 1. Taksa e qarkullimit të mjetit
 2. Leja e qarkullimit
 3. Siguracioni i makinës
 4. Kontrolli teknik i mjetit

Të gjitha këto dokumente duhen të fotokopjuara.

B. Dhënia e autorizim për transport udhetaresh, jashte linje

 • Kërkesë me shkrim në Sekretarinë e Bashkisë

C. Leje për shërbimin me orare të zgjatur apo 24 orësh. - Tatim Taksat

 • Kërkesë me shkrim në sekretarinë e Bashkisë

D. Autorizim për shitje karburanti - Tatim Taksat

 1. Vendim gjykate apo Ekstrakt nga QKR
 2. Vërtetimi i pronësisë ose kontrata e qerasë për depozitat që ka subjekti
 3. Projekti teknologjik i depove ose linjave , i miratuar nga organet e qeverisjes vendore të mjedisit dhe të zjarrit.
 4. Akt kontrolli  dhe leja e shfrytësimit të miratuar nga Drejtoria e Urbanistikës.
 5. Vërtetimi për kontrollin e objektit për respektimin e kushteve teknike ( lëshuar nga Inspektariati Shtetëror i Kontrollit  të naftës, gazit dhe nënproduktet e tyre.
 6. Çertifikata e matjes së vëllimit të depozitave e lëshuar nga organet e kalibrimit dhe metrologjisë.
 7. Vërtetimi i pronësisë ose kontrata e marrjes në përdorim e mjeteve të transportit.

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe