Shendeti

Struktura Organizative

SEKTORI I BURIMEVE NJEREZORE  DHE MARREDHENJEVE ME PUBLIKUN

Ky sektor është përgjegjës për sistemin e menaxhimit të burimeve njerëzore.

SEKTORI I ADMINISTRATES DHE SHERBIMEVE

  • Përgjigjet për zbatimin e rregullores së DSHPQ
  • Planifikon dhe ndjek furnizimin si dhe konsumin e materialeve si dhe gjithë nevojat që ka DSHPQ.

SEKTORI I MONITORIMIT DHE VLERËSIMIT TË PERFORMANCËS MJEKËSORE

Qëllimi i këtij sektori është përcaktimi në mënyrë të matshme i mospërputhjeve midis nivelit aktual dhe nivelit të pritshëm të cilësisë si dhe adresimi i tyre me qëllim përmirësimin e cilësisë, performancës  të shërbimeve shëndetësore.

SEKTORI I PLANIFIKIMIT

  • Planifikimi i shërbimeve shëndetësore në nivel distrikti në përputhje me objektivat e strategjitë e MSH.
  • Planifikon treguesit ekonomikë, shëndetësorë dhe financiare në nivel distrikti.

SEKTORI I INFORMACIONIT SHËNDETSOR

Mbështetja dhe funizimi me informacion të saktë, të përpunuar dhe në kohë reale i DSHP dhe nivele të tjera hierarkisë administrative.

SHËRBIMI I MJEKESISE FAMILJARE

  • Përgjigjet për aktivitetin e qëndrave shëndetësore në zbatimin e paketës së shërbimeve të kujdesit shëndetësor parësor që ofron qëndra shëndetësore.
  • Përgjigjet për aktivitetin, promocionin dhe higjenen në shkolla

SHERBIMI I KONTROLLIT TE SEMUNDJEVE INFEKTIVE (EPIDEMIOLOGJIA)

Organizon, drejton, dhe kontrollon të gjitha detyrat në fushën e Epidemiologjisë sipas problematikës së rrethit.

SHERBIMI I SHENDETIT MJEDISOR & INSPEKTORIATIT SANITAR

Organizon, drejton dhe kontrollon të gjitha veprimtaritë e Inspektoriatit Sanitar Shtetëror në nivel rrethi.

SHERBIMI STOMATOLOGJIK SANITAR

Organizon dhe drejton shërbimin stomatologjik

KABINETI I EDUKIMIT, PROMOCIONIT TE SHENDETIT & KONTROLLIT TE SEMUNDJEVE KRONIKE.

Siguron bashkëpunim me institucionet e tjera shëndetësore duke shkëmbyer informacione, me organet e medias elektronike dhe të shkruar dhe bashkërendon veprimtarinë me OJQ-të e ndryshme

QENDRA KOMUNTARE E SHENDETIT MENDOR

I’u përgjigjet nevojave për shërbime multidisiplinare të shëndetit mendor

QENDRA VULLNETARE E KESHILLIMIT & TESTIMIT KONFIDENCIAL TE HIV/AIDS/IST

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe