Taksat dhe Tarifat Vendore

BASHKIA LEZHË

DREJTORIA E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Taksat & Tarifat Vendore

A. Zërat e Taksave Vendore ndaj kategorive së Taksapaguesve, që ushtrojnë aktivitetin e tyre brenda juridiksionit të Bashkisë Lezhë :

1. Taksa mbi Pasurinë

2. Tatimi i Thjeshtuar mbi Fitimin

3. Taksa e Ndikimit në Infratsrukturë nga Ndërtimet e Reja

4. Taksa e Tabelës

5. Taksa e Fjetjes në Hotel

6. Taksa të Përkohshme

B. Zërat e Tarifave ndaj kategorive së Taksapaguesve, që përfitojnë nga Shërbimet e ofruara nga Bashkia Lezhë

1. Tarifa e Shërbimeve Publike (Pastrim, Gjelbërim, Ndriçim, Dekor)

2. Tarifa për Zënie të Hapësirave Publike

3. Tarifa e Parkimit të Automjeteve

4. Tarifa të Shërbimeve të Drejtorisë së Planifikimit të Territorit & Zhvillimit Urban

5. Tarifa të Shërbimit Veteriner.

6. Tarifa e Liçencimit për Transportin e Udhëtarëve dhe Mallrave.

7. Tarifa për Paisje me Liçence për Shitje të Lëndëve Djegëse

8. Tarifa e përdorimit të Lëndëve Drusore

9. Tarifa për Shërbime të PMNZSH

10. Tarifa për Shfrytëzim të Ambjenteve të Institucioneve Vartese.

11. Tarifa të Regjistrimit & Akomodimit të Fëmijeve në Çerdhe, Kopështe & Nxënësve në Konvikte

 

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe