Vendime te Keshillit Bashkiak

Atributet e kerkimit
 1 deri 10 prej 494 akte  Faqe  prej 50  akte ne faqe  
 Vendim   Nr.: 53   Dt.: 28.04.2020
"PER MIRATIMIN E PAGESES SE QIRASE SIPAS VLERES SE TREGUT TE LIRE, PER 6 (GJASHTE) FAMILJET TE CILAT BANESAT E TYRE JANE DEMTUAR NGA TERMETI I DATES 26 NENTOR 2019"
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 52   Dt.: 28.04.2020
PER NJE NDRYSHIM NE VENDIMIN E KESHILLIT TE BASHKISE NR.39 DATE 31.03.2020 "PER DISA NDRYSHIME TE VENDIMIT TE KESHILLIT BASHKIAK NR.125 DATE 26.12.2019 " PER MIRATIMIN E BUXHETIT TE VITIT 2020, DHE TE PBA-SE 2022"
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 51   Dt.: 28.04.2020
PER NJE NDRYSHIM NE VENDIMIN E BK NR.27 DATE 26.02.2020 "PER NJE SHTESE NE BUXHETIN E BASHKISE LEZHE PER VITIN 2020, DHE PERDORIMIT TE FONDEVE TE TRASHEGUARA NGA VITI 2019"
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 50   Dt.: 28.04.2020
Per perdorimin e fondit te kushtezuar per bllok-ndihmen ekonomike deri ne 6% per periudhen 01-31 mars 2020
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 49   Dt.: 10.04.2020
Per miratimin e pageses se qerase sipas vleres se tregut te lire, per 3 (tre) familjet e evakuuara nga banesat e tyre te demtuara nga termeti I dates 26 nentor 2019
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 48   Dt.: 10.04.2020
Per miratimin e detajuar te buxhetit te shumespoteve per vitin 2020 dhe ndryshim artikulli
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 47   Dt.: 10.04.2020
Nje shtese ne vendimin nr,198, date 25.09.2017 te Keshillit te Bashkise Lezhe "Normat e harxhimit te karburantit dhe mbajtjes ne pune per mjetet e Bashkise Lezhe"
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 46   Dt.: 10.04.2020
Per miratim projekti dhe nje ndryshim ne vendimin e Keshillit te Bashkise nr.125, date 26.12.2019 "Per miratimin e buxhetit te vitit 2020, dhe te PBA-se 20-2022"
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 45   Dt.: 10.04.2020
Per miratimin e ;istes se familjeve qe do te trajtohen me pako ushqimore
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 44   Dt.: 07.04.2020
PER MIRATIMIN E TAVANEVE TE SHPENZIMEVE BUXHETORE NE NIVEL PROGRAMI PER PBA-NE 2021-2023 (FAZA E PARE)
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 1 deri 10 prej 494 akte  Faqe  prej 50  akte ne faqe  

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe