Zyra e Gjendjes Civile

Zyra e Gjendjes Civile  kryen keto detyra:

 1. Perditeson Regjistrin Kombetar te Gjendjes Civile;
 2. Mban aktin e lindjes;
 3. Mban aktin e martesave;
 4. Mban aktin e vdekjeve;
 5. Leshon dokumentin e identitetit;
 6. Leshon çertificata lindje/familiare te marteses/vdekje sipas menyres se percaktuar ne ligj;
 7. Ploteson detyrimet e percaktuara ne aktet ligjore e nenligjore te institucioneve te tjera shteterore dhe te subjekteve te interesuara;
 8. Ndjek probleme qe dalin nga takimi me punonjes te gjendjes civile;
 9. Pergatit posten periodike;
 10. Miraton ndarje dhe bashkime familjare;
 11. Zbardh vendime te Gjykates;

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe